เกี่ยวกับเรา


โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดการเรียนการสอนนั้นโรงเรียนใช้อาคารพาณิชย์ 3 คูหา ซึ่งตั้งอยู่ที่ 6/78-80 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในพื้นที่บริเวณนั้นไม่ต้องประสบปัญหาการจราจร หรือต้องนำบุตรหลานเดินทางไกลเพื่อเข้ามาเรียนยังโรงเรียนในตัวเมือง

ต่อมา เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงทำการย้ายและก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้น โดยทำการก่อสร้างโรงเรียนในสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่เดิม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลตั้งอยู่ที่ 9/1 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 (ปีการศึกษา 2563) และทางโรงเรียนมีแผนการเพิ่มชั้นเรียนในทุกๆ ปี จนถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนการเรียน โปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ ( Thai-Programme ) และ แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ ( ESC Programme ) โดยมีคุณเตือนใจ เรือนเพ็ชร ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล

แผนผังคณะบริหาร ครู และบุคลากร


ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม