ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

โรงเรีนขจรเกียรติพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2548 โดยสถานที่เดิมตั้งอยู่บนถนนพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา แต่เดิมใช้ชื่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2497 โดยนายชาย เกษกุล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลวงขจร โลหะเวทย์ และในวันที่ 27 ธันวาคม 2538 ได้โอนกิจการให้กับนางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม