เกี่ยวกับเรา


โรงเรีนขจรเกียรติพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2548 โดยสถานที่เดิมตั้งอยู่บนถนนพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา แต่เดิมใช้ชื่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2497 โดยนายชาย เกษกุล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลวงขจร โลหะเวทย์ และในวันที่ 27 ธันวาคม 2538 ได้โอนกิจการให้กับนางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2547 อาคารเรียนมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน จึงได้จัดหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 5 ถนนเจ้าฟ้านอก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยให้โรงเรียนที่ได้ก่อตั้งใหม่ชื่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และที่ตั้งเดิมเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา”

โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนการเรียนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ ( Thai-Programme ) และ แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ ( ESC Programme)

โดยมีคุณเพิ่มศักดิ์ เกษกุล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

แผนผังคณะบริหาร ครู และบุคลากร


ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม