หลักสูตรการเรียนการสอน:
แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ (ESC Programme)


โปรแกรม ESC หรือ English Special Class เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นภาษาอังกฤษ ยิ่งขึ้น ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เข้มข้นขึ้นจากโปรแกรมสามัญ ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะมีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 11 คาบ / สัปดาห์ เพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ขยายวงศัพท์ เปิดโลกวิชาการผ่านการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

  • ทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมห้องเรียน Honors class คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปแบบผสมผสานและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างครูชาวไทยและครูต่างชาติ ทั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ โรงเรียนยังสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบูรณการเข้ากับเนื้อหาในราย วิชาหลัก อาทิ การเรียนการละคร ( Drama ) ด้วยการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมส่งนักเรียนเข้า แข่งขันรายการต่างๆ และคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมาย
  • การเรียนการสอนแบบ OPEN APPROACH เป็นการเรียนการสอนแบบเปิด โดยให้ผู้เริ่มเรียนเนผู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ช่วยวางสถานการณ์สมมติ เพื่อนำพานักเรียนไป สู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมทั้งคุณครูยังคอยสังเกตุแนวความคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง และนำแนวคิดที่ได้จากในห้องเรียนมาสรุปเชื่อมโยงเป็นองค์ ความรู้ร่วมกัน
  • DE Digital Education Coding and Robotic Programme เป็นการเรียนการสอนที่นำนวัตกรรมการเรียนมาพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักเรียน เช่น LEGO การเรียนแบบบูรณาการ โดยเน้นกระบวนการคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง
  • การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างแบบจำลอง

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม