หลักสูตรการเรียนการสอน:
แผนการเรียนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ (Thai-Programme)


โปรแกรมไทยในระดับชั้นประถมศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่เป็นการบูรณการวิชาหลักเป็นสำคัญ แม้เป็นโปรแกรมไทย แต่โรงเรียนยังปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น จุดต่างอยู่ที่การจัดเตรียมครูชาวต่างชาติไว้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนโดยเฉพาะ โดยมีจำนวน 7 คาบ / สัปดาห์

รวมไปถึงการผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดแทรกนวัตกรรมการศึกษาแบบ Open Approach ซึ่งเป็นวิธีการที่น่าสนใจสามารถปรับใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง " การสอนวิธีเปิด หรือ Open Approach กระบวนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยสร้างสรรค์หาคำตอบ จากโจทย์ปัญหาปลายเปิดที่ครูผู้สอนมอบให้ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด นำเสนอและรับฟัง ควบคู่ไปกับหลักสูตรจินตคณิต ( Mental Arithmetic ) กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกโดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือเป็นสื่อในการเรียนการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้พัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกัน ต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ในอีกหลายด้าน

นอกจากเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนวิชาเสริมพิเศษ ได้แก่ วิชาว่ายน้ำ ภาษาจีน ดนตรีสากล เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นกัน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม