หลักสูตรการเรียนการสอน


โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และพัฒนาให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ช่วงอายุตั้งแต่ 2 ขวบ – 6 ขวบ มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย ผสานกับการเรียนรู้แบบ READ model ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านสมอง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ

ระดับชั้นประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านภาษาอังกฤษ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามวัย และพัฒนาทางด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ (Thai-Programme)

โปรแกรมไทยในระดับชั้นประถมศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่เป็นการบูรณการวิชาหลักเป็นสำคัญ แม้เป็นโปรแกรมไทย แต่โรงเรียนยังปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น จุดต่างอยู่ที่การจัดเตรียมครูชาวต่างชาติไว้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนโดยเฉพาะ โดยมีจำนวน 7 คาบ / สัปดาห์

หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ (ESC Programme)

โปรแกรม ESC หรือ English Special Class เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียน รู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เข้มข้นขึ้น จากโปรแกรมสามัญ ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะมีการสอน ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 11 คาบ / สัปดาห์ เพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ขยายวงศัพท์ เปิดโลกวิชาการผ่านการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม