การรับสมัครนักเรียน


โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-12 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล

หากนักเรียนต้องการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 เทอม 2 และอนุบาล 3 เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษา

เจ้าหน้าที่จะแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนของเราใช้หลักสูตรประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ และโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • สำเนาผลการเรียนชั้นปีล่าสุดจากโรงเรียนเดิม
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ดาวน์โหลด


ใบสมัครเด็กนักเรียน

ปฏิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม