หลักสูตรการเรียนการสอน


ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือเขียนเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติเจ้าฟ้า
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

หลักสูตรของเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติเจ้าฟ้าได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กอายุระหว่าง 1 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวม (Holistic development) ครบทุกด้านทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย(Physical development), พัฒนาการด้านสังคม(Social development), พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (Emotional development) และพัฒนาการด้านสติปัญญา (Intellectual development)

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุข (Happy learner) รู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้และอยากมาโรงเรียน

นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ความมีมารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่คุณครูจัดขึ้นอย่างหลากหลาย

การรับสมัครนักเรียน


เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติเจ้าฟ้า รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 6 เดือน เป้นต้นไป โดยผู้ปกครองเป็นผู้มอบตัวเด็กด้วยตนเอง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

  • สำเนบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กและผู้ปกครอง
  • สำเนาสูติบัตรของเด็ก
  • รูปถ่ายของเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

การรับ-ส่งนักเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.20 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 14.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

การแต่งกายของเด็ก

เป็นไปตามที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำหนด (วันศุกร์ แต่งกายด้วยชุดไทย)

ใบสมัครเด็กนักเรียน

Contact Us


ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือเขียนเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติเจ้าฟ้า
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ที่อยู่ :

50/6-7 (หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 5) ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-524-618
มือถือ : 083-522-2374
มือถือ : 081-892-2874
Email : info_kp@kajonkietsuksa.ac.th
Line ID : 0814640290
Website : www.kajonkietsuksa.ac.th
Facebook : Kajonkietpattana School
Youtube : Kajonkiet School Group

ส่งข้อความหาเรา

ชื่อ-นามสกุล: *

อีเมล์: *

โทรศัพท์: *

ข้อความ: *

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม