ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย

โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย เป็นโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมภาคภาษาไทย(สามัญ) และโปรแกรมภาคภาษาไทยที่เน้นภาษาอังกฤษ ESC (English Special Class)

ในระดับอนุบาลเน้นให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน(Happy learner) ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม(Holistic development) และระดับประถมเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการที่หลากหลาย รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสากลที่ดีงาม ตลอดจนมีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติตนเองและผู้อื่นผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดี

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม