เกี่ยวกับเรา


โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ 9 เมษายน 2557

โดยเริ่มต้นจากการดัดแปลงอาคารโชวร์รูมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่บริเวณนั่น และได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียน ต่อมาเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ตั้งอยู่ที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนการเรียนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ ( Thai-Programme ) และ แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ (ESC Programme) โดยมีคุณอรพรรณ ผลเกิด ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย

แผนผังคณะบริหาร ครู และบุคลากร


ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม