หลักสูตรการเรียนการสอน


โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และพัฒนาให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับอนุบาล

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ช่วงอายุตั้งแต่ 2 ขวบ – 6 ขวบ มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย ผสานกับการเรียนรู้แบบ READ model ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านสมอง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ

ระดับประถมศึกษา

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านภาษาอังกฤษ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามวัย และพัฒนาทางด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หลักสูตรการเรียนการสอน : แผนการเรียนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ (Thai-Programme)

โปรแกรมไทยในระดับชั้นประถมศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่เป็นการบูรณการวิชาหลักเป็นสำคัญ แม้เป็นโปรแกรมไทย แต่โรงเรียนยังปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น จุดต่างอยู่ที่การจัดเตรียมครูชาวต่างชาติไว้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนโดยเฉพาะ โดยมีจำนวน 7 คาบ / สัปดาห์

รวมไปถึงการผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดแทรกนวัตกรรมการศึกษาแบบ Open Approach ซึ่งเป็นวิธีการที่น่าสนใจสามารถปรับใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง " การสอนวิธีเปิด หรือ Open Approach กระบวนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยสร้างสรรค์หาคำตอบ จากโจทย์ปัญหาปลายเปิดที่ครูผู้สอนมอบให้ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด นำเสนอและรับฟัง ควบคู่ไปกับหลักสูตรจินตคณิต ( Mental Arithmetic ) กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกโดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือเป็นสื่อในการเรียนการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้พัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกัน ต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ในอีกหลายด้าน

นอกจากเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนวิชาเสริมพิเศษ ได้แก่ วิชาว่ายน้ำ ภาษาจีน ดนตรีสากล เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นกัน

หลักสูตรการเรียนการสอน : แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ (ESC Programme)

โปรแกรม ESC หรือ English Special Class เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เข้มข้นขึ้นจากโปรแกรมสามัญ ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะมีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 11 คาบ / สัปดาห์ เพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ขยายวงศัพท์ เปิดโลกวิชาการผ่านการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

  • ทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมห้องเรียน Honors class คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปแบบผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครูชาวไทยและครูต่างชาติ ทั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ โรงเรียนยังสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการเข้ากับเนื้อหาในรายวิชาหลัก อาทิ การเรียนการละคร ( Drama ) ด้วยการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการต่างๆ และคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมาย
  • การเรียนการสอนแบบ OPEN APPROACH เป็นการเรียนการสอนแบบเปิด โดยให้ผู้เริ่มเรียนเนผู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ช่วยวางสถานการณ์สมมติ เพื่อนำพานักเรียนไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมทั้งคุณครูยังคอยสังเกตุแนวความคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ และนำแนวคิดที่ได้จากในห้องเรียนมาสรุปเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน
  • การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างแบบจำลอง

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม