สิ่งอำนวยความสะดวก


สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สระว่ายน้ำ

ระบบเกลือที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความระคายเคืองกับผิวหนังและดวงตา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเรียนรู้ทักษะลอยตัวและทักษะว่ายน้ำของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย เป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง และฝึกให้เด็กเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ

ห้องสมุด

ถูกออกแบบให้ทันสมัย กระตุ้นการเรียนรู้ และการอยากอ่านหนังสือของผู้เรียน มีหนังสือที่หลากหลาย สั่งจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของทั้งไทยและต่างประเทศ มีกิจกรรมในห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบยืม-คืนหนังสือที่ทันสมัย

ห้องคอมพิวเตอร์

เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในโลกปัจจุบัน โรงเรียนจึงจัด ให้มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน พร้อมคุณครู ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

ห้องเสริมการเรียนรู้ระดับอนุบาล

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง KLC (Kindergarten Learning Centre) เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กิจกรรมรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน

สนามเด็กเล่นในร่ม และกลางแจ้ง

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถภาพของเด็กในทุกๆส่วน ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ของเด็ก เด็กจะได้เล่นอย่างสนุกสนามและเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

บริการรถโรงเรียน

ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกรับส่งนักเรียนด้วยตนเองในพื้นที่บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามกับทางโรงเรียน

ที่จอดรด

กว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน

Coffee Shop

ให้บริการผู้ปกครองในระหว่างที่รอบุตรหลาน

School Minimart

บริการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียน ขนม และของใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

School Canteen

ให้บริการอาหารกลางวัน ที่ถูกสุขลักษณะแก่นักเรียน โดยอาหารคำนึงถึงปริมาณ สัดส่วน และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สะอาด และปลอดภัย

ร้านขายเสื้อผ้านักเรียน

จำหน่ายชุดยูนิฟอร์ม กระเป๋านักเรียน ผ้าพันคอ หมวก เครื่องหมายลูกเสือ ยุวกาชาดต่างๆตามระเบียบของโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม