สารจากประธาน

Welcome Message


คุณเพิ่มศักดิ์ เกษกุล

รองประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ / ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

Vice President of Kajonkiet School Group / School Director

ถึง ครอบครัวขจรเกียรติ

ครูหนุ่มขอต้อนรับทั้งนักเรียนเดิมและนักเรียนใหม่ที่กำลังจะมาเป็นครอบครัวขจรเกียรติพัฒนา ชุมชนขจรเกียรติของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือและสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และผู้บริหารที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อการศึกษาที่ดีเยี่ยมของบุตรหลานทั้งด้านความรู้ควบคู่คุณธรรม เหมือนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

แม้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาไวรัสโคโรน่า ที่ระบาด ผู้บริหารและคณะครูได้เตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย โดยได้วางมาตรการคัดกรองและป้องกันเป็นอย่างดี ท่ามกลางวิกฤตินี้ โรงเรียนใช้โลกรอบตัวเราเป็นบริบทสำหรับการเรียนรู้และสอนนักเรียนให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของข่าวสารรอบตัว สังคมและนานาชาติ จึงทำให้นักเรียนทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบตัวอยู่เสมอ

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และอบรมพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน ทั้งการสอนคณิตศาสตร์แบบ Open Approach & Lesson Study ในระดับประถมศึกษา คือการจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้โจทย์สถานการณ์ ปัญหาปลายเปิดในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อเรียนรู้วิธีการคิดและวีธีการทำความเข้าใจทั้งของตนเองและของผู้อื่น Read model กระบวนการสอนเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ในระดับปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้าน Digital Education เป็นการผนวกการเรียนการสอนหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของตนเองให้เหมาะสมกับช่วงวัย

ในโอกาสนี้ ครูหนุ่มขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เติบโต จนประสบความสำเร็จและฝ่าฟันอุปสรรคด้วยดีเสมอมา สำหรับเปิดเทอมนี้ ครูหนุ่มมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกคนครับ

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม