เกี่ยวกับเรา


โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2497 โดยนายชาย เกษกุล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หลวงขจร โลหะเวทย์ โดยมีแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาภายในท้องถิ่นให้มีความเจริญและเกิดการพัฒนาขึ้นตามนโยบายของชาติ พร้อมกับได้เปลี่ยนแปลงตัวอาคารบ้านพัก 2 ชั้น เป็นอาคารเรียน ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาไทย หรือโปรแกรมสามัญ และโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ

และเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาจึงได้เริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนโปรแกรม ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเต็มไปด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นการทำงานร่วมกับ ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยู่ภายในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง

การเติบโตของหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ทำให้โรงเรียนมีแนวคิดที่จะขยายสัดส่วนของโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น โดยการเพิ่มเติมสิ่งอำนวย ความสะดวก อุปกรณ์การเรียนต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาในการเพิ่มชั้นเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

แผนผังคณะบริหาร ครู และบุคลากร


ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม