หลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา


“ ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน สร้างนักเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความเป็นพลเมืองดิจิทัล เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ”

เมื่อนักเรียนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับศาสตร์แขนงอื่นน้อยลง เจาะลงเพียงสิ่งที่ตนถนัดมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Subject Matter) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสารสนเทศจำนวนมหาศาลบนโลกอินเทอร์เน็ต ทดแทนหนังสือและตำราเกือบสิ้นเชิง หลักสูตรการเรียนของแผนกมัธยมจึงตอบสนองต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ( personalize) ตอบโจทย์ทักษะที่จำเป็นในการเรียนต่อและการทำงาน สร้างความยืดหยุ่น ตอบรับกับการเปลี่ยนสายงานหรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้ปูพื้นฐานมาแต่ต้น ยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ( Continuously mastering English Skill ) ภายใต้การดูแลจากครูเจ้าของภาษา และมีการจัดสอบวัดระดับ OTE , IELTEs และ SAT เพื่อประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายและ เปิดมิติโลกทางภาษาให้กับนักเรียน ด้วยวิชาเลือกทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

มัธยมศึกษายังมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยที่ดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังต่อไปนี้

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้องเรียน Star Class ( Math and Science enrichment) ในระดับมัธยมต้น เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้น สู่การพัฒนาศักยภาพ เข้าค่ายฝึกทักษะ และสอบแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การเป็นนักเรียนที่ต้องการเป็นเลิศทั้งด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกยุคใหม่

เข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ อย่างหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Young Entrepreneur ( YE ) สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโลกทัศน์ทาง เลือกการสร้างงานและอาชีพในอนาคต โดยถูกออกแบบและได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาลัยแรกในอาเซียนที่ได้รับความร่วมมือและถือใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยแบ็บสัน ( Babson College ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกด้านการพัฒนาความ เป็นผู้ประกอบการ เน้นการปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์ผ่านการทำงานจริง ( Work Experience ) ด้วยระบบส่งนักเรียนฝึกงานตามความสนใจ สร้างเงื่อนไขที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถ ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีหลักแนวคิดการสอน 4 ข้อ ได้แก่ Management & Personal Finance , Communication , Professionalism , และ Design & Technology

ก่อนต่อยอดพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง สู่การเรียนการสอนในวิชาการศึกษาบนโลกดิจิทัล ( Digital Education) ทั้งการเรียนภาษา Coding และ Robotics เพื่อหมุนทันโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เมื่อเทคโนโลยีมีมันสมอง นักเรียนจึงต้องขยายกรอบความคิดในการใช้อินเตอร์เน็ต ให้สอดคล้องกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยี สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจ และการเรียนรู้ เตรียมพร้อมอยู่ในห้วงเวลาแห่งเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

มุ่งบ่มเพาะให้เกิดผู้เรียนที่มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน ด้วยวิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล ( Personal Financial & Investment Planning ; PFIF ) สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเงิน ตั้งแต่พื้นฐานการหาเงิน ลำดับการใช้จ่าย วางแผนการออม และการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเริ่มแนะนำการบริหารการเงินส่วนบุคคล ( Personal Finance) ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 จะเน้นการเรียนไปที่ "ความรู้เรื่องทางการเงิน" ( Financial literacy )

หลักสูตรการแนะแนวรายบุคคล (Personalized guidance and counselling)

ฉีกกฎการให้คำปรึกษาในรูปแบบเดิม โรงเรียนได้จัดเตรียมนักจิตวิทยาเด็ก เพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งในเชิงจิตวิทยาปัญหาวัยรุ่น และเชิงแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ เริ่มจากการค้นหาเส้นทางที่ใช่ อาชีพที่ชอบ ด้วยการสัมผัสประสบการณ์ตรงจากเจ้าของอาชีพในระดับชั้นมัธยมต้น สู่แนวทางเตรียมตัวสู่การศึกษาต่อตามเป้าหมายในระดับชั้นมัธยมปลาย ด้วยการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันออกแบบวางแผนอนาคตของนักเรียน โดยจะพิจารณาดูว่าผู้เรียนสนใจอะไร ที่บ้านเตรียมตัวอย่างไร และที่โรงเรียนสามารถสนับสนุนได้อย่างไรบ้าง สร้างโอกาสอันดีให้ผู้ปกครองกับนักเรียนเกิดความเข้าใจตรงกัน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม