หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา


เมื่อโลกกำลังก้าวสู่ศตวรรษใหม่ และสิ่งที่ห้องเรียนให้กับเราในศตวรรษที่ผ่านมาไม่เพียงพออีกต่อไป แผนกประถมจึงพร้อมปลุกความเป็นนักคิดในตัวนักเรียน และปูพื้นฐานการเรียนการสอนตามแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” หรือ 21st century’s skill สร้างเยาวชนที่ประกอบไปด้วยทักษะตามหลัก 3Rs ( Reading, Writing ,และ Arithmetic ) ควบคู่ไปกับทักษะด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skill) ด้วยหลัก 4Cs ( Critical Thinking, Communication, Collaboration, และ Creativity ) สู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างแก่นักเรียนในฐานะเยาวชนผู้เป็นอนาคต สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ ดำเนินงานสอนภายใต้หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( English Programme ) แต่ยึดหลักสูตรพื้นฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำเรื่องคุณภาพการสอนผ่านประสบการณ์จริง มุ่งให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้พัฒนาไปพร้อมกัน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ถ่ายทอดโดยครูต่างชาติ มีสัดส่วนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70 % ในรายวิชาหลัก อย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสอนโดยใช้ภาษาไทย 30 % ในรายวิชาภาษาไทยและ คณิตศาสตร์เสริม โดยประมาณ

จับมือก้าวผ่านจากโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่า เดินทางสู่ศตวรรษที่ 21 โลกแห่งดิจิตอลอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการบรรจุการเรียนภาษาที่สาม เพิ่มเติมลงในหลักสูตร อาทิ ภาษาจีน และ ภาษา Coding จากรายวิชาการศึกษาบนโลกดิจิทัล ( Digital Education) มุ่งให้นักเรียนก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยการเรียนการสอนทั้ง ภาษาคอมพิวเตอร์ เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด มาพร้อมอาชีพใหม่ที่ต้องการทักษะการใช้ภาษาแห่งอนาคต และภาษาจีน ฐานอารยธรรมจากโลกตะวันออกสู่ภาษาอิทธิพลแห่งโลกปัจจุบัน เสริมสร้างทักษะภาษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีนสากล YCT และ HSK ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้

เตรียมพร้อมต่อเนื่อง ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน กุญแจสำคัญแห่งการเปิดโลกประสบการณ์ การเรียนวิชาพละศึกษา ( Physical Education) จึงมุ่งไปที่การสอนว่ายน้ำ เน้นเข้าใจหลักสูตรการเอาตัวรอด ( Survival Skill ) ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป้าหมายสำคัญคือ นักเรียนพัฒนาศักยภาพและสามารถว่ายน้ำเป็นก่อนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การเรียนรู้รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 มิได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่หากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ทดลอง ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกหาคำตอบ ด้วยตนเอง โดยครูหรืออาจารย์ผู้สอน จะเปลี่ยนหน้าที่จากผู้ครูผู้สอน (Lecturer) กลายเป็น ผู้จัดระบบการเรียนรู้ (facilitator) แทน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม