หลักสูตรการเรียนการสอน


โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย มีการจัดการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมภาคภาษาไทย ที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ รวม 11 คาบ / สัปดาห์คอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ยังเปิดทำการเรียนการสอนฟรีในวันเสาร์ ครึ่งวันเช้า เพื่อเสริมประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ระดับอนุบาล

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงระดับอนุบาล 3 ช่วงอายุตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึง 6 ขวบ มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา การทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย

ระดับประถมศึกษา

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านภาษาอังกฤษ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัย พัฒนาทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมคุธรรม จริยธรรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม