ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2497 โดยนายชาย เกษกุล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หลวงขจร โลหะเวทย์ โดยมีแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาภายใน ท้องถิ่นให้มีความเจริญและเกิดการพัฒนาขึ้นตามนโยบายของชาติ พร้อมกับได้เปลี่ยนแปลง ตัวอาคารบ้านพัก 2 ชั้น เป็นอาคารเรียน ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ และเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาไทย หรือโปรแกรมสามัญ และโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม