สารจากประธาน

Welcome Message


คุณธิดาพร เหล่าวิเศษกุล

ประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ

President of Kajonkiet School Group

ในฐานะประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วเขียว-ขาวแห่งนี้ กว่า 60 ปีที่โรงเรียนของเราได้อยู่คู่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ ขจรเกียรติ ด้วยเจตนารมณ์สำคัญ “ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคมไทย” โรงเรียนของเราไม่ได้เป็นแค่สถานศึกษา หากแต่เป็นเบ้าหลอมเยาวชนคุณภาพเข้าสู่สังคมไทย และเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่จะปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมที่เพียบพร้อมด้วยมารยาท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ โรงเรียนสองภาษาแห่งนี้ จึงปูพื้นฐานการเรียนการสอนด้านภาษาเป็นอย่างดี เน้นย้ำให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเปิดโอกาสมากมายให้เด็กๆ ก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ทัดเทียมประชากรโลก ด้วยหัวใจที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะการศึกษาคืออีกก้าวสำคัญที่เราตระหนักเป็นอย่างดี เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุตรหลานของท่าน พร้อมทั้งขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ เราจะพยายามให้การศึกษาบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุด และยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของเรา อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม