การรับสมัครนักเรียน


โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-18 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล  

หากนักเรียนต้องการเข้าเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล 2 เทอม 2 และอนุบาล 3 เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

การทดสอบประกอบด้วย 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จึงใช้เวลาไม่นานเพียง 1-2 ชั่วโมง หลังจากการทดสอบจะมีการแจ้งผล พร้อมสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง อาจมีการพิจารณาให้นักเรียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนในวิชาที่นักเรียนคนนั้นๆมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ระดับชั้นประถมศึกษา

เจ้าหน้าที่จะแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนของเราใช้หลักสูตรประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program: EP) โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 70%และภาษาไทย 30% และมีการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • สำเนาผลการเรียนชั้นปีล่าสุดจากโรงเรียนเดิม
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

การสอบจะจัดขึ้นทุกๆวันพุธ ประกอบด้วย 3 วิชาหลัก คือภาษาไทย, Maths และ English หลังจากการทดสอบอาจมีการพิจารณาให้นักเรียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนในวิชาที่นักเรียนคนนั้นๆ มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ ห้อง NORMAL และห้อง STAR มัธยมปลายแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ Sci-Math เน้นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และYE (Young Entrepreneurs) โดยมีภาษาที่ 3 ให้เลือกเรียน 2 ภาษาคือ จีนกลาง และญี่ปุ่น ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้องมีการสอบเข้าเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยยื่นหลักฐาน ดังนี้

  • สำเนาผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
  • หนังสือรับรองความประพฤติ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • สมัครสอบ 200 บาท

การทดสอบประกอบด้วย 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแตกต่างกันที่โปรแกรมการเรียน หากเลือกสอบ EP จะต้องสอบ Maths/Science ในขณะที่โปรแกรม ESC สอบวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลังจากการทดสออาจมีการพิจารณาให้นักเรียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนในวิชาที่นักเรียนคนนั้นๆมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร


ใบสมัครเด็กนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษาและระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม