ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีแนวคิดให้บริการด้านการศึกษาในเขตอำเภอถลาง และลดความแออัดของการเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตของผู้ปกครองในแถบอำเภอถลางและใกล้เคียง โรงเรียนขจรเกียรติถลางเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียน ที่มาจาก เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก และเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม