เกี่ยวกับเรา


โรงเรียนขจรเกียรติถลาง เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีแนวคิดให้บริการด้านการศึกษาในเขตอำเภอถลาง และลดความแออัดของการเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตของผู้ปกครองในแถบอำเภอถลางและใกล้เคียง โรงเรียนขจรเกียรติถลางเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียน ที่มาจาก เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก และเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนขจรเกียรติถลาง เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ ( ESC Programme ) และ แผนการเรียนการสอนโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Programme)

โดยมีคุณรัมภา แซ่ตัน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยโรงเรียนขจรเกียรติถลาง และมีคุณพัฒพจี จารุอริยานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงเรียนขจรเกียรติถลาง

แผนผังคณะบริหาร ครู และบุคลากร


ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม