หลักสูตรการเรียนการสอน


โรงเรียนขจรเกียรติถลาง มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และพัฒนาให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านภาษาอังกฤษ เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามวัย และพัฒนาทางด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยหลักสูตรการเรียนการสอน จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน : แผนการเรียนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ (ESC Programme)

โปรแกรม ESC หรือ English Special Class เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เข้มข้นขึ้นจากโปรแกรมสามัญ ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะมีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 11 คาบ / สัปดาห์ เพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ขยายวงศัพท์ เปิดโลกวิชาการผ่านการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

  • ทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมห้องเรียน Honors class คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปแบบผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครูชาวไทยและครูต่างชาติ ทั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ โรงเรียนยังสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการเข้ากับเนื้อหาในรายวิชาหลัก อาทิ การเรียนการละคร ( Drama ) ด้วยการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการต่างๆ และคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมาย
  • การเรียนการสอนแบบ OPEN APPROACH เป็นการเรียนการสอนแบบเปิด โดยให้ผู้เริ่มเรียนเป็นผู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ช่วยวางสถานการณ์สมมติ เพื่อนำพานักเรียนไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมทั้งคุณครูยังคอยสังเกตแนวความคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง และนำแนวคิดที่ได้จากในห้องเรียนมาสรุปเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน
  • การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างแบบจำลอง

หลักสูตรการเรียนการสอน : แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Programme)

โปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา "เปิดประตูสู่เส้นทางแห่งอนาคต พร้อมก้าวสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาคต"

เมื่อโลกกำลังก้าวสู่ศตวรรษใหม่ และสิ่งที่ห้องเรียนให้กับเราในศตวรรษที่ผ่านมาไม่เพียงพออีกต่อไป แผนกประถมจึงพร้อมปลุกความเป็นนักคิดในตัวนักเรียน และปูพื้นฐานการเรียนการสอนตามแนวคิด "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" หรือ 21st century's skill สร้างเยาวชนที่ประกอบไปด้วยทักษะตามหลัก 3Rs ( Reading, Writing ,และ Arithmetic ) ควบคู่ไปกับทักษะด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skill) ด้วยหลัก 4Cs ( Critical Thinking, Communication, Collaboration, และ Creativity ) สู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างแก่นักเรียนในฐานะเยาวชนผู้เป็นอนาคต สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ ดำเนินงานสอนภายใต้หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( English Programme ) แต่ยึดหลักสูตรพื้นฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำเรื่องคุณภาพการสอนผ่านประสบการณ์จริง มุ่งให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้พัฒนาไปพร้อมกัน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ถ่ายทอดโดยครูต่างชาติ มีสัดส่วนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70 % ในรายวิชาหลัก อย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสอนโดยใช้ภาษาไทย 30 % ในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เสริม โดยประมาณ

จับมือก้าวผ่านจากโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่า เดินทางสู่ศตวรรษที่ 21 โลกแห่งดิจิตอลอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการบรรจุการเรียนภาษาที่สาม เพิ่มเติมลงในหลักสูตร อาทิ ภาษาจีน และ ภาษา Coding จากรายวิชาการศึกษาบนโลกดิจิทัล ( Digital Education) มุ่งให้นักเรียนก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยการเรียนการสอนทั้ง ภาษาคอมพิวเตอร์ เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด มาพร้อมอาชีพใหม่ที่ต้องการทักษะการใช้ภาษาแห่งอนาคต และภาษาจีน ฐานอารยธรรมจากโลกตะวันออกสู่ภาษาอิทธิพลแห่งโลกปัจจุบัน เสริมสร้างทักษะภาษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีนสากล YCT และ HSK ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้

เตรียมพร้อมต่อเนื่อง ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน กุญแจสำคัญแห่งการเปิดโลกประสบการณ์ การเรียนวิชาพละศึกษา ( Physical Education) จึงมุ่งไปที่การสอนว่ายน้ำ เน้นเข้าใจหลักสูตรการเอาตัวรอด ( Survival Skill ) ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป้าหมายสำคัญคือ นักเรียนพัฒนาศักยภาพและสามารถว่ายน้ำเป็นก่อนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

"การเรียนรู้รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 มิได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่หากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ทดลอง ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกหาคำตอบด้วยตนเองโดยครูหรืออาจารย์ผู้สอน จะเปลี่ยนหน้าที่จากผู้ครูผู้สอน (Lecturer) กลายเป็น ผู้จัดระบบการเรียนรู้ (facilitator) แทน"

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม