หลักสูตรการเรียนการสอน


ให้เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก ดูแลก้าวแรกของบุตรหลานท่าน ในการเดินเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ซึ่งคุณครูจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนคนในครอบครัว เพราะเราใส่ใจในความแตกต่าง และความเป็นเอกลักษณ์ของลูกศิษย์แต่ละคน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่อ่อนไหว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก เป็นสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาล 3 ช่วงอายุตั้งแต่ 2-6ขวบ โดยมุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย

การเรียนการสอนของ เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก เปิดสอนเป็น 2 โปรแกรม คือ

1. โปรแกรมภาคภาษาไทย (Thai Programme)

โดยสอนทุกวิชาเป็นภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษจะจัดสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ

2. โปรแกรมภาษาไทยที่เน้นภาษาอังกฤษ (ESC Programme)

ซึ่งจัดสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ รวม 11 คาบต่อสัปดาห์

การเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลควบคู่ไปด้วยนั้น เด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคงสู่ระดับการศึกษาขั้นต่อไป เพราะการเรียนภาษานั้น ยิ่งอายุน้อยก็จะยิ่งเรียนรู้ได้เร็วและเหมือนเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีจุดเน้นวิสัยทัศน์ คือการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการเรียน ภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมีมาตรฐานความรู้ในภาษาไทยเทียบเท่าหลักสูตรไทยทั่วๆไป นอกจากนั้นยังรู้จักวัฒนธรรมประเพณีไทย การมีมารยาทที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัยครบทุกด้าน รวมไปถึงความสุภาพอ่อนน้อม การมีจิตอาสา ความอ่อนโยนต่อสิ่งมีชีวิต และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม