หลักสูตรการเรียนการสอน


เนอซเซอรีบ้านขจรเกียรติป่าสัก ใช้หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ โดยเปิดสอนโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(English Programme) (EP) โดยใช้ภาษาอังกฤษ 70% และภาษาไทย 30% ของเวลาเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวม (Holistic development) ครบทุกด้านทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development), พัฒนาการด้านสังคม (Social development), พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (Emotional development) และพัฒนาการด้านสติปัญญา(Intellectual development)

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุข (Happy learner) รู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้และอยากมาโรงเรียน นักเรียนที่เรียนในโปรแกรมนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครบทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน และจะได้รับการพัฒนาระดับทักษะวิชาภาษาไทยเหมือนนักเรียนที่เรียนในโปรแกรมไทยปกติทุกประการ(ผู้ปกครองสามารถหมดกังวลในกรณีที่เด็กนักเรียนจะไม่ได้ภาษาไทย)

นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ยังมุ่นเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ความมีมารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่คุณครูจัดขึ้นอย่างหลากหลาย

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีจุดเน้นวิสัยทัศน์ คือการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการเรียนภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมีมาตรฐานความรู้ในภาษาไทยเทียบเท่าหลักสูตรไทยทั่วๆไป นอกจากนั้นยังรู้จักวัฒนธรรมประเพณีไทย การมีมารยาทที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัยครบทุกด้าน รวมไปถึงความสุภาพอ่อนน้อม การมีจิตอาสา ความอ่อนโยนต่อสิ่งมีชีวิต และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ ซึ่งเห็นได้ชัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ไม่ใช่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น

นอกจากนี้ทางเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก ยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จาก ประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน ซึ่งถือเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม