หลักสูตรการเรียนการสอน


ให้เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติใสยวน ดูแลก้าวแรกของบุตรหลานท่านในการ เดินเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ซึ่งคุณครูจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนคน ในครอบครัว เพราะเราใส่ใจในความแตกต่าง และความเป็นเอกลักษณ์ของ ลูกศิษย์แต่ละคนรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่อ่อนไหว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติใสยวนเป็นสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาล 3 โดยใช้โปรแกรม EP (English Programme) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชา ต่างๆนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 70 % โดยคุณครูชาวต่างชาติ และอีก 30% เป็นการสอนโดยใช้ภาษาไทยโดยคุณครูชาวไทย

การเรียนภาคภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคงสู่ระดับการศึกษาขั้นต่อไป เพราะการเรียนภาษานั้น ยิ่งอายุน้อยก็จะยิ่งเรียนรู้ได้เร็วและเหมือนเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีจุดเน้นวิสัยทัศน์ คือการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการเรียนภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมีมาตรฐานความรู้ในภาษาไทย เทียบเท่าหลักสูตรไทยทั่วๆไป นอกจากนั้นยังรู้จักวัฒนธรรมประเพณีไทย การมีมารยาทที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัยครบทุกด้าน รวมไปถึงความสุภาพอ่อนน้อม การมีจิตอาสา ความอ่อนโยนต่อสิ่งมีชีวิต และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติใสยวน ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรม ไทยและต่างชาติ ซึ่งเห็นได้ชัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ไม่ใช่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น

นอกจากนี้ทางเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติใสยวน ยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็ว และเป็นเวลานาน ซึ่งถือเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม